Tuesday, May 17, 2016

6 loại Popup quảng cáo thường dùng cho website - Blogspot



Tổng hợp các Popup - Javascripts quảng cáo cho website - Blogspot. Javascripts Popup quảng cáo cho website - blogspot. Popup quảng cáoxuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột. Popupquảng cáoxuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên. Popup quảng cáo xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên. mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình.


Các loại Popupmình sẽ chia sẻ trong bài viết này


Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột Popup-under hiện sau trình duyệt cho website/Blogger popup mở ra tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip

Tổng hợp Popup - Javascripts quảng cáo cho website - Blogspot



Chú ý:Thay link bằng linkhttp://downloadglobal.blogspot.com/Website các bạn cần đặtPopupnhé.
1. Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

Thay phần<body>thành đoạn dưới đây

<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![ATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://downloadglobal.blogspot.com/")
window.open("http://downloadglobal.blogspot.com/")
window.open(http://goo.gl/rDWHqR")}
/* ]]> */
</script>Ở trên mình mặc định là 3 trang sẽ được mở ra khi click chuột, bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều hơn bằng cách thêm window.open("địa chỉ web/blog").

Chú ý: Cách này sẽ gậy khó chịu cho người dùng

2. Popup-under hiện sau trình duyệt cho website/Blogger

Đặc điểm của file javarscripts.

Các popup-under sẽ tự động xuất hiện mà không cần phải đợi độc giả click vào một vị trí bất kỳ nào trên blogger của bạn.Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay phần mềm chặn popup.
Cách thực hiện
Đối với blogspotĐăng nhập vào blogVào bảng điều khiển BloggerVào bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/JavascriptDán 1 trong 2 đoạn dưới đây vào tiện ích HTML/Javascript vừa thêm (Ngoài ra bạn có thể dán nó trước thẻ </hd> )Đối với website:
Bạn chỉ cần dán nó trước thẻ </hd> là ok
Đoạn 1:
<script>
function popup() {
var url = "http://downloadglobal.blogspot.com/";
window.open(url);
popWin = window.open(page,'popWin');
popWin.blur();
window.focus();
}
popup();
</script>
Đoạn 2:
<script>

//Pop-under window- By JavaScript Kit
//Credit notice must stay intact for use
//Visit http://javascriptkit.com for this script

//specify page to pop-under
var popunder="http://downloadglobal.blogspot.com/"

//specify popunder window ftures
//set 1 to enable a particular fture, 0 to disable
var winftures="width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,loion=1,menubar=1,status=1,directories=0"

//Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)
//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded
var once_per_session=0

///No editing beyond here required/////

function get_cookie(Name) {
var srch = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(srch)
if (offset != -1) { // if cookie exists
offset += srch.length
// set index of beginning of value
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}

function loadornot(){
if (get_cookie('popunder')==''){
loadpopunder()
document.cookie="popunder=yes"
}
}

function loadpopunder(){
win2=window.open(popunder,"",winftures)
win2.blur()
window.focus()
}

if (once_per_session==0)
loadpopunder()
else
loadornot()

</script>
3. popup mở ra tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web
<script type="text/javascript" language=javascript>
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var today = new Date();
today.setTime(today.getTime());
var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}

function Get_Cookie(name) {

var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
var len = start + name.length + 1;
if ((!start) &&
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
return ;
}
if (start == -1) return ;
var end = document.cookie.indexOf(";", len);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}

function Delete_Cookie(name, path, domain) {
if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}

function popunder() {

if (Get_Cookie('cucre') == ) {
Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
var url = "http://downloadglobal.blogspot.com/";
pop = window.open(url, 'windowcucre');
pop.blur();

window.focus();
}}

function addEvent(obj, eventName, func) {
if (obj.attachEvent) {
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if (obj.addEventListener) {
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else {
obj["on" + eventName] = func;
}
}

addEvent(window, "load", function (e) {
addEvent(document.body, "click", function (e) {
popunder();
});
});

</script>
4. mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình

Những điểm hay của Popup này:
- Xuất hiện 1 lần khi trình duyệt Website mở.
- Cửa sổ trang Website được Pop nhỏ ở góc màn hình -> kéo dài thời gian ở lại của Website được Pop.

Cách làm
- Trên các nền Website thì đây chỉ là 1 đoạn javascript trên thẻ </hd> là OK
- Hướng dẫn trên Blogspot.
+Các bạn vào bảng điều khiển blogger -> bố cục (Layout) -> Thêm 1 tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript.
Sau đó dán trên vào tiện ích vừa thêm và lưu lại là OK

:
<script>function addEvent(obj,eventName,func){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent("on"+eventName,func);}else if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(eventName,func,true);}else{obj["on"+eventName]=func;}}
addEvent(window,"load",function(e){addEvent(document.body,"click",function(e){var pX;pX=screen.width;if(!pX){pX=document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:document.body.clientWidth;}
if(pX>800){if(document.cookie.indexOf("pnpopup=popactive")==-1){document.cookie='pnpopup=popactive';params='width=50';params+=', height=50';params+=', top=1650, left=1460, resizable=no, scrollbars=yes, loion=yes';var w=window.open("http://downloadglobal.blogspot.com/",'window1',params).blur();window.focus();}}});});</script>
Thay link bằng linkhttp://downloadglobal.blogspot.com/Website các bạn cần đặt Pop nhé.



5. Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên

Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

Thay phần<body>thành đoạn dưới đây
<body onclick="vtlai_popup();">

<script language="javascript">
/* <![ATA[ */
var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return deURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+deURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+deURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{
var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var urllist = ['http://downloadglobal.blogspot.com/','http://downloadglobal.blogspot.com/,'http://goo.gl/rDWHqR'];var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', height=' + '300';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,loion=1,directories=1';
var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
}
}
}
/* ]]> */
</script>
6. Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên

phần này là khi bạn click vào blog lần đầu tiên tất cả các cửa sổ đều xuất hiện và chỉ 1 lần duy nhất, những cú click tiếp theo trên cùng 1 trình duyệt thì các cửa sổ không xuất hiện nữa với khoảng thời gian nhất định.

Cách làm

Thay phần<body>thành đoạn dưới đây
<body onclick='vtlai_popup();'>

<script language='javascript'>
//<![ATA[

var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return deURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+deURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+deURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{

var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var params = 'width=' + '600';
params += ', height=' + '500';
params += ',scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,loion=1,directories=1';

var vtlai_popup_0 = window.open('http://downloadglobal.blogspot.com/', 'vtlai_popup_0', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_1 = window.open('http://downloadglobal.blogspot.com/', 'vtlai_popup_1', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_2 = window.open('http://goo.gl/rDWHqR', 'vtlai_popup_2', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_3 = window.open('http://downloadglobal.blogspot.com/', 'vtlai_popup_3', params +', top=0,left=0');

}

}
}
//]]>
</script>
6. tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip

Tìm đến thẻ<body>và thay thế thành như bên dưới

<body onclick='popunder();'>

<script>
/* <![ATA[ */
function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return ;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")}
function popunder(){==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""),
pop=window.open("http://goo.gl/rDWHqR","windowcucre"),
pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,"load",function(){addEvent(document.body,"click",function(){popunder()})});
/* ]]> */</script>
Hoặc bạn có thể dùng đoạn sau:

<script>
//<![ATA[
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var today = new Date();
today.setTime(today.getTime());
var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}

function Get_Cookie(name) {

var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
var len = start + name.length + 1;
if ((!start) &&
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
return ;
}
if (start == -1) return ;
var end = document.cookie.indexOf(";", len);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}

function Delete_Cookie(name, path, domain) {
if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}

function popunder() {
if (Get_Cookie('cucre') == ) {
Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
var url = "http://downloadglobal.blogspot.com/";
pop = window.open(url, 'windowcucre');
pop.blur();

window.focus();
}
}

function addEvent(obj, eventName, func) {
if (obj.attachEvent) {
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if (obj.addEventListener) {
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else {
obj["on" + eventName] = func;
}
}

addEvent(window, "load", function (e) {
addEvent(document.body, "click", function (e) {
popunder();
});
});
//]]>
</script>
<body onclick='popunder();'>

No comments:

Post a Comment